நோம் சாம்ஸ்கியின் பதில் - Noam Chomsky’s Response.

Dear friends,

We sent our response to Professor Noam Chomsky on Tuesday, 02/24/09, incorporating your signatures that we received in our online petition and  in the response2chomsky@gmail.com account as on Tuesday evening. The number of signatories is 193. Professor Chomsky replied to us immediately 02/24/09.  His response is as follows:

"Thanks for your letter.  You are correct that I did not discuss the topics you mention, nor did I discuss atrocities committed by the Tamil Tigers.  The reasons are those I stated.  I do not discuss topics unless I know enough about them to voice a confident opinion.

Noam Chomsky"

This is for your information. We thank Professor Chomsky for his quick response. We also thank you for your support in this issue.

Regards

For response2chomsky@gmail.com

4 comments:

குலவுசனப்பிரியன் சொன்னது…

கடிதத்திற்கு மதிப்பளித்து நேர்மையான பதில் வழங்கிய நோம் சாம்ஸ்கிக்கு நன்றி.

றஞ்சினி சொன்னது…

சாம்ஸ்கியின் அடக்கமான பதில் அவர்பற்றி இன்னும் ஒருபடி மதிப்பைக்கொடுக்கிறது ..

கையப்பமிட்டவர்களின் பிரதி சாம்ஸ்கியின் பதில் உட்பட்ட பிரதி எமக்கு அனுப்பிவைக்க முடியுமா...

நன்றி

பெயரில்லா சொன்னது…
இந்த கருத்து வலைப்பதிவு நிர்வாகியால் நீக்கப்பட்டது.
பெயரில்லா சொன்னது…

http://creativecrossing.ning.com/profiles/blogs/finger-tips

please go thro this . also a wonderful poetry. its neetly but viloently piucturised the pain of an indian woman. if ... please translate this into taamil. my tamil is not gud. i can read tamil writing is a big problem.
an excellant blog. speaking about everything in logically without fear

mabel
cochin

ஜமாலன். Blogger இயக்குவது.