நூல்கள்

மொழியும் நிலமும் முதற் பதிப்பு
நவீனத்தொன்மங்கள் நாடோடிக்குறிப்புகள்
கிம்கிடுக்-கின் சினிமாட்டிக் உடல்கள்
மொழியும் நிலமும் இரண்டாம் பதிப்பு

மௌனியின் இலக்கியாண்மை
ஆன்லைனில் பெற
https://www.commonfolks.in/search?sv=jamalan
ஜமாலன். Blogger இயக்குவது.