தமிழ் மணத்திற்கு நன்றி

இப்பதிவை தனது தமிழ் சேவையில் இனணத்துக்கொண்ட தமிழ்மணத்திற்கு நன்றி..

இப்பணித் தொடர வாழ்த்துதுக்கள்..

தமிழ்மணம் குடும்பத்திலிருந்து சிலர் பிரிந்து செல்வது அவர்களுக்குத்தான் இழப்பு...

நன்றி

1 comments:

Rodrigo சொன்னது…

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.

ஜமாலன். Blogger இயக்குவது.